Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Cieľe

Hlavným cieľom projektu je účinná, rozumná a vzájomne výhodná spolupráca medzi slovenskými a maďarskými výskumnými ústavmi a univerzitami v záujme kvalitného vzdelávania a riešenia dôležitých problémov ochrany životného prostredia. Splnenie tohto cieľa podporí zlepšenie účinnosti pohraničnej hospodárskej a sociálnej integrácie, čo je v súlade so strategickými cieľmi programu. Otázky skúmané v rámci projektu sú úprava, zneškodnenie a využitie rastúceho množstva kalov z odpadových vôd, zníženie s tým súvisiacich nákladov a využitie kalov odpadových vôd na remediáciu kontaminovaných pôd.

Špecifické ciele projektu:

  1. Pokračovanie dlhoročnej, vzájomne výnosnej spolupráce Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave a maďarskej univerzity Nyugat-magyarországi Egyetem a rozšírenie spoločných činností so zapojením Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch a Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
  2. Posilnenie výskumných aktivít spolupracujúcich partnerov, zvýšenie účinnosti, spoločné využívanie existujúcej infraštruktúry prístrojov a vedeckého „know-how“, zlepšenie technickej vybavenosti spolupracujúcich inštitúcií, zvýšenie konkurencieschopnosti na oboch stranách hranice.
  3. Riešenie vedeckých problémov skúmaných v projekte.
  4. Zapojenie študentov vykonávajúcich MSc a PhD štúdie do výskumov, do riešenia jednotlivých úloh projektu formou stážových praxí. Uskutočnenie programu podporí realizovanie oboch prioritných cieľov obstarávacej súťaže. V rámci prioritnej cieľovej oblasti „Hospodárstvo a spoločnosť“ najmä realizovaním programového bodu „Posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti pohraničného regiónu“ a v rámci prioritnej oblasti „ Životné prostredie, ochrana prírody, dostupnosť“ realizovaním cieľa „Ochrana prírodných hodnôt“.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.