Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Projekt

Projekt s názvom „Ekologicky prijateľné využitie odpadových kalov pri remediácii pôdy - ECOSOILREM“ s identifikačným číslom HUSK/1101/1.2.1/0148, ktorý v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom na obdobie 2007-2013 získal podporu, slúži predovšetkým vedecko-výskumným a aplikačným cieľom so spoluprácou s projektovými partnermi.

Počas realizácie projektu sa uskutoční chemická charakteristika, určenie  ďalších možných spôsobov využitia (recyklácia cez pôdu, spaľovanie, umiestnenie v skládkach), výroba peletu a/alebo granulátu z kalu odpadovej vody použitím rôznych poľnohospodárskych pomocných materiálov, poľnohospodárske využitie a výskum úrodných pôd. Úlohy jednotlivých partnerov boli určené pri  zohľadnení ich predošlých výskumných skúseností, výsledkov, odbornosti a infraštruktúry.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.