Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

Na oboch stranách hraníc podľa predpisov pre verejné obstarávanie platných v danej krajine sa s cieľom rozvoja prístrojovej infraštruktúry projektových partnerov uskutoční obstarávanie nových, moderných prístrojov (kvapalinový scintilačný detektor, AAS spektrometer, veľkokapacitný autokláv, generátor na výrobu tekutého dusíka, motorové vzorkovacie zariadenie, penetrologger, prístroj na meranie stability agregátu, NIR spektrometer, granulovacie zariadenie).

Zodpovední partneri:

  • Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch
  • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Nyugat-magyarországi Egyetem
  • Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.