Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Výsledky

V októbri 2012 CVRV Piešťany uskutočnilo kontaktovaním dodávateľov prieskum trhu na obstarávateľa pre nákup potrebnej prístrojovej infraštruktúry (vysokokapacitný autokláv a výrobník tekutého dusíka). Na základe prieskumu trhu bol pre uskutočnenie verejného obstarávania na vysokokapacitný autokláv a výrobník tekutého dusíka vybraný externý mandatár – MP Profit, s.r.o.. Mandatár vykonal špecifikáciu zariadení na základe požiadaviek vedeckých pracovníkov. Dňa 26.7.2013 vo Vestníku č. 145/2013 CVRV Piešťany zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk kontraktov s názvom „“ s uzávierkou odovzdania ponúk 14.8.2013. Po vyhodnotení zaslaných ponúk a elektronickej aukcii bude s úspešným kandidátom uzavretá kúpna zmluva na dodanie predmetu zmluvy.

PP agentúra Energia uskutočnila výberové konanie na činnosť verejného poradcu. Z obdržaných ponúk na projektanta malokapacitného granulovacieho zariadenia agentúra Energia vybrala vhodného projektanta. Spoločnosť Fűtésenergia Ltd dodala plány zariadenia v decembri 2012. Agentúra Energia vybrala vhodného experta na obstarávanie. Proces obstarávania začal 19.12.2012. V rámci dohodnutého postupu bez zverejnenia zmluvy ohlásenej pod aktivitou 01, agentúra Energia obdržala ponuky vo veci „obstaranie malokapacitného granulovacieho zariadenia“ od troch uchádzačov vo verejnej súťaži dňa 25.1.2013. Najvýhodnejšiu ponuku podala spoločnosť Ülkey-Szvogép Konzorcium. Agentúra Energia poslala 28.2.2013 uchádzačom „súhrn hodnotenia ponúk“ – dokument obsahujúci výsledky konania. Zmluva medzi agentúrou Energia a spoločnosťou Ülkey-Szvogép Konzorcium bola uzavretá 20.2.2013 na hodnotu: HUF 22,500,000. Výsledok konania bol oznámený 8.4.2013 a konanie bolo uzavreté.

PP UCM Trnava spustil obstarávanie ohľadne získania požadovaného analytického systému – atómový absorbčný spektrofotometer a upgrade vybavenia požadovaného pre zlepšenie nukleárnych analytických metód prípravou relevantných technických špecifikácií a prieskumom trhu. Začala sa aj príprava relevantných dokumentov pre spustenie procesu obstarávania.

Prípravu na obstarávanie ohľadne kúpy zariadení začal aj PP NYME.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.