Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

Počas projektu sa uskutoční charakterizácia kalov odpadových vôd vybraných firmou Energia Ügynökség Kft., určenie obsahu všetkých toxických kovov v kaloch odpadových vôd, resp. určenie chemických foriem toxických kovov, preskúmanie schopnosti kalov viazať ťažké kovy, určenie závislosti vylúhovania od hodnoty pH a určenie reverzibility a energie sorpčného viazania katiónov a oxo-aniónov kovov.

Zodpovední partneri:

  • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.