Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Výsledky

Uskutočnila sa kalibrácia analytických systémov pre následné štúdium vplyvu prídavku dehydratovaného čistiarenského kalu na rast vybraných rastlín. Vzorky suchého čistiarenského kalu, získané na stretnutí partnerov 10.4.2013 na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, boli analyzované základnými chemickými analytickými postupmi (konvenčná príprava vzoriek pre analytické postupy, stanovenie pH, CEC, karbonáty). Získané vzorky suchého kalu a z neho odvodené pelety vyrobené novým zariadením boli analyzované konvenčnými a špeciálnymi chemickými analytickými postupmi (pH, pHzpc, CEC, kapacita zadržiavania vody, granularita, stanovenie karbonátov, analýza prvkov- hlavne na ťažké kovy, celkový obsah organického uhlíka).

Limitné hodnoty (mg.kg-1 suchej hmoty) - limitné hodnoty koncentrácie rizikových zložiek čistiarenského kalu podľa nariadenia č. 188/2003 Z. z. Slovenskej republiky o

Čistiarenských kaloch (mg.kg-1 suchej hmoty) - v súlade s článkom Characterization of soil additive derived from sewage
sludge: A. Suňovská et al. 2013

                                                                      UCM v Trnave

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.