Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Výsledky

UCM v Trnave zahájila obstarávanie pre získanie odborného posudku týkajúceho sa súčasného využitia čistiarenských kalov na Slovensku – berúc do úvahy dôležité legislatívne aspekty. Uskutočnil sa široký súbor sorpčných/desorpčných experimentov s cieľom zhodnotiť schopnosť kadmia a zinku naviazať sa na čistiarensky kal. Agentúra energia vypracovala 2recepty zloženia peliet a poskytla vzorky kalu pre ďalšie analýzy.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.