Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

Úlohou firmy Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. je obstaranie zariadenia na spracovanie kalu z odpadovej vody. Individuálne navrhnutý stroj má miešať odpadový kal, s cieľom zvýšiť obsah pevnej látky, s mletým poľnohospodárskym (slama alebo kukuričné steblo atď.), alebo iným odpadom, ako pomocnou látkou. Popri tepelnom alebo sušiacom technologickom postupe sa materiál dostane do tvarovacieho zariadenia. Konečný produkt sa využíva na zlepšenie kvality pôdy, pre ktorý projektoví partneri vykonajú merania a prieskumy uvedené v rámci projektu. Podrobná schéma technológie bude vypracovaná v rámci projektu. Plánovaná kapacita individuálne navrhovaného zariadenia: minimálne 100 t/ rok.

Zodpovední partneri:

  • Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.