Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Výsledky

Malokapacitné granulačné zariadenie bolo dodané dňa 25.4.2013. Medzi agentúrou Energia a spoločnosťou T. T. MALOM Vagyonkezelő Kft. Bola uzavretá zmluva o umiestení a prevádzke dvoj-skrutkového extrudéra. Následne bolo zariadenie inštalované v spoločnosti T. T. MALOM Vagyonkezelő Kft. dňa 25.4.2013. Agentúra Energia uskutočnila výberové konanie týkajúce sa technologického experta. Najvýhodnejšia ponuka bola poskytnutá spoločnosťou Momentous Kft., s ktorou bola uzavretá servisná zmluva dňa 22.4.2013. Skúšobné spustenie malokapacitného granulačného zariadenia sa uskutočnilo na projektovom stretnutí dňa 23.7.2013 v Mosonmagyarovari.

 

Dvojšnekový taviaci extrudér

Extrudér typu SZ-55 je určený na spracovanie kalu z odpadovej vody miešaného s pomocnými látkami. Jeho úlohou je tepelné spracovanie a odoslanie materiálu/taveniny do nasledujúcej jednotky systému. Spracovateľným materiálom je kal z odpadovej vody miešaný s pomocnými látkami, čo umožňuje aj použitie teplom mäknúcich polymérov vyrobených z obnoviteľných surovín, ako spojiva.

 

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.