Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

V rámci tejto etapy prác vykonáme prieskum vlastností skúmaných pôd so zreteľom na obsah ťažkých kovov, najmä čo sa týka obsahu olova a kadmia. Pri študovaní vlastností pôd a príprave charakteristiky pôd popri vlastnom výskume použijeme aj informácie pochádzajúce od externých poskytovateľov služieb.

Zodpovední partneri:

  • Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch
  • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Nyugat-magyarországi Egyetem

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.