Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Výsledky

Projektoví partneri sa dohodli, že pedologická charakterizácia pôd by sa mala uskutočniť na oboch stranách hranice, v oblastiach záujmu a s ohľadom logistické možnosti dopravy peliet. Výskumní pracovníci využívajú dostupné databázy ako EIZ-CVTI SR, Science Direct, Springer, Wiley Interscience and Taylor and Francis, atď. na vyhľadávanie špecializovaných publikácií o pedologickej charakterizácii pôd v zmysle obsahu ťažkých kovov a remediácie pôd. CVRV Piešťany odobralo a pripravilo vzorky pôd na chemické analýzy.

UCM Trnava uskutočnilo obstarávanie  pre získanie odborného posudku týkajúceho sa charakterizácie vybraných pôd v Trnavskom regióne z hľadiska obsahu toxických kovov. Začali sa sorpčné/desorpčné experimenty hodnotiace schopnosť kadmia a zinku viazať sa v pôde získanej z experimentálnych polí CVRV Piešťany.

 

 

Vhodnosť poľnohospodárskej pôdy v Trnavskom regióne pre priamu aplikáciu čistiarenského kalu (zelená - vhodná pôda, červená - nevhodná pôda; Zdroj: VÚPOP, Slovenská republika)

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.