Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

Keďže chemické zloženie kalov z odpadových vôd je veľmi premenlivé a musíme byť pripravení na to, že obsah ťažkých kovov v kaloch sa pohybuje v širokom rámci, preto v záujme modelovania širších koncentračných rozsahov uskutočníme zároveň pokusy s použitím pestovacích nádob (UCM), na malých parcelách (CVRV), resp. na ornej pôde (NymE). Pre študovanie účinku skúmaných kalov a/alebo granulátov budeme používať rôzne v rozšírenej miere pestované úžitkové rastliny (napr. jačmeň) a potenciálne rastliny s vlastnosťou hyperakumulácie (napr. Trsť rákosovitá (Arundo donax), Thlaspi caerulescens). Stratégia uplatnená pri výskume kalov z odpadových vôd je založená na metóde porovnávacích testov. Pri hodnotení účinku na rastliny skúmame morfologické vlastnosti rastlín, ich fenotypický vzhľad, určité fyziologické parametre, ďalej množstvo úrody, resp. množstvo vzniknutej biomasy. Určité záťažové testy plánujeme vykonať v pokusoch v hydroponických kultúrach.

Zodpovední partneri:

  • Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch
  • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Nyugat-magyarországi Egyetem

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.