Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

Podobne k realizácii 6. úlohy plánujeme uskutočnenie aj porovnávacie pokusy s pestovacími nádobami. V určitej časti ošetrení rastlín dávkujeme kal z odpadovej vody, ktoré porovnáme s neošetrenými kontrolnými rastlinami. Okrem toho ohľadom ťažkých kovov sme použili aj provokatívne dávky (Cd, Pb) presahujúce obsah kovu v kaloch z odpadových vôd. V prípade objasnenia príčin prípadných zmien preskúmame genetické pozadie reakcií vznikajúcich v rastlinách. Okrem toho skúmame príjem ťažkých kovov u rastlín a nastávajúcu akumuláciu.

Zodpovední partneri:

  • Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.