Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Výsledky

Výskumníci CVRV Piešťany využitím molekulárne-biologického softvéru analyzovali a porovnávali fytoremediačné gény obilnín, navrhli primery pre kódujúce sekvencie fytoremediačných génov a analyzovali komerčne dostupné čipy pre „gene expression microarrays“. Vypočítali a pripravili postup pre RT-PCR  a vypočítali rôzne varianty pomerov značených a neznačených primerov pre detekciu cieľového fragmentu. Boli pripravené a uskladnené reverzné transkripty. Výskumníci vypočítali koncentráciu ťažkých kovov pre prípravu predbežných nádobových pokusov s pôdou kontaminouvanou ťažkými kovmi. Pôda bola kontaminovaná s roztokmi kadmia a olova. Izolácia jačmčnnej RNA sa uskutočnila metódou využívajúcou afinitnú chromatografiu pre celkovú mRNA. mRNA izoláty boli spracované DN-ázou pre odstránenie ganomickej DNA. Výskumníci porovnali kvalitu a kvantitu nykleových kyselín izolovaných klasickou Trizol metódou a metódou afinitnej chromatografie.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.