Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Výsledky

Agentúra Energia dokončila výberové konanie pre uskutočnenie diseminácie aktivít, výzva na ponuky bola zaslaná 14.3.2013., hodnotiaca správa bola vydaná 28.3.2013. Na základe obdržaných ponúk bola ako najvýhodnejšia ponuka vybraná ponuka spoločnosti Diamond Consulting Kft..Dátum zmluvy: 4.4.2013. Agentúra Energia uskutočnila tlačovú konferenciu a projektové stretnutie v Mosonmagyarovari dňa 23.7.2013. Dokončila sa internetová stránka projektu (http://www.ecosoilrem.eu/), obsah stránky sa postupne doplňuje. V súvislosti s projektovým stretnutím a uvedením prístroja do prevádzky bola pripravená fotodokumantácia a PR film, ktoré sú dostupné na internetovej stránke projektu.

 

 

Publikácie vydané v rámci projektu:

 

V súlade s cieľmi projektu týkajúcich sa výskumných a vývojových aktivít, Západomaďarská  Univerzita bola zodpovedná za vypracovanie 12 znaleckých posudkov.

 

 

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.